Bogen bag en række succesfulde forandringsprocesser i danske virksomheder

Fremtidens Synlige Ledelse & Organisation

Fremtidens synlige ledelse & organisation er nu genudgivet som ebog på saxo.com.

Køb e-bogen i dag.

En lile bid af bogen:

Når teori og virkelighed ikke passer sammen.

Demokratisk ledelse har i mange år været fremhævet som den gode og ideelle modpol til autoritær ledelse. De sidste 20-30 års ledertræning og organisationsudvikling har i al væsentlighed været båret af et ønske om, at ændre virksomhedernes organisationsform fra noget autoritært til noget demokratisk.

På trods af dette ønske og på trods af al træning har det vist sig, at være temmelig vanskeligt at beskrive hvad demokratisk ledelse går ud på. Dvs. at beskrive hvordan lederne skulle lede på en måde, som netop var demokratisk og ikke autoritær.

Desuden har det vist sig, at meget af det, man kalder demokratisk ledelse, ikke har været særlig effektivt i økonomisk forstand. Omvendt har det vist sig, at meget af det, man almindeligvis kalder autoritær ledelse, ofte har været ret effektivt.

Her står vi overfor en situation, hvor teorien (“demokratisk ledelse er godt, autoritær ledelse skidt”) og virkeligheden (“de såkaldte autoritære virksomheder tjener faktisk penge og har succes”) ikke stemmer overens. En sådan modsigelse mellem teori og virkelighed er et rigtigt dårligt udgangspunkt for handling.

En god teori, dvs. en teori som på meningsfuld måde kan beskrive virkeligheden, er et praktisk stykke værktøj. En sådan teori kan hjælpe til at overskue de situationer, man skal reagere på og sikre sammenhæng i de handlinger, man foretager sig. Det er klart, at hvis den teori, man lægger til grund for sit arbejde, i væsentlig grad er ude af trit med virkeligheden, så vil ens handlinger set over et vist tidsrum også bære præg af at være usammenhængende og inkonsekvente og afstedkomme megen undren og usikkerhed.

Lad os se på situationen igen, sådan som den sikkert kan opleves af mange ledere og medarbejdere:

- Demokratisk ledelse er målet, og det ideal som har ligget til grund for mange års ledertræning og organisationsudvikling.

- Men det er svært at beskrive dette ideal operationelt, dvs. på en måde så lederne ved, hvordan de skal lede på demokratisk vis.

- Samtidig er det, der kaldes demokratisk ledelse ofte ikke særlig effektivt i økonomisk forstand.

- Hvorimod det, man kalder autoritær ledelse ofte ses som meget effektivt og succesfuldt.

- Men da autoritær ledelse i almindeligt omdømme generelt er i miskredit, er det en form for ledelse og organisation, som man ønsker sig væk fra.

Hvis ovenstående blot er tilnærmelsesvis rigtigt, kan et blik på virkeligheden i danske virksomheder tyde på, at der er langt færre “demokratiske” virksomheder end deres ledere giver det udseende af, for det går i almindelighed ikke så ilde i erhvervslivet. Men herfra og så til at sige, at danske virksomheder overvejende er autoritært ledede, er der er stykke, selvom om det sådan set er den “logiske” konklusion. Men denne følgeslutning kan også ende på en anden måde: Måske er det mere sandsynligt, at det er “autoritær” og “demokratisk” som er utilstrækkelige og ligefrem vildledende begreber til brug for beskrivelser af ledelse og organisation. Konklusionen er altså, at noget kan tyde på, at det i mindre grad er de ledelsesformer der praktiseres i virksomhederne, der er så meget i vejen med, men derimod i højere grad de begreber, vi betjener os af, der ikke passer til virkeligheden. For selvom virksomhederne ikke nødvendigvis er “demokratisk” ledede, er de ikke dermed nødvendigvis “autoritært” ledede. Der må naturligvis være andre muligheder end enten/eller. En beskrivelse af disse muligheder er hensigten med denne bog.

Køb e-bogen her.